Regulamin

Regulamin

 1. Opactwo Pocysterskie w Krzeszowie jest przede wszystkim miejscem kultu religijnego oraz obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. krzeszowskie opactwo uznano za pomnik historii RP (Dz. U. Nr 102, poz. 1057).
 2. Właścicielem obiektów:
  1. Dom Gościnny Opata (pl. Jana Pawła II 1)
  2. kościół pw. św. Józefa (pl. Jana Pawła II 2)
  3. restauracja „Stara Wozownia”, Biuro Obsługi (pl. Jana Pawła II 3)
  4. kościół pw. Wniebowzięcia NMP — bazylika Wniebowzięcia NMP, Mauzoleum Piastów Śląskich, Grób Pański (pl. Jana Pawła II 4)
  5. Centrum Rewaloryzacji Opactwa — (ul. Św. Józefa 3)
  6. kaplice kalwarii (ul. Kalwaria, p1. Jana Pawła II, ul. Betlejemska)
  7. plac przed kościołami (dz. ew. 680)

jest Parafia Rzym.-Kat. PW. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie, której reprezentantem jest proboszcz parafii. Od czerwca 2008 r. jest nim ks. prałat Marian Kopko. Proboszcz parafii jest jednocześnie kustoszem sanktuarium. Parafia jest również administratorem:

  1. letniego pawilonu na wodzie w Betlejem
 1. Administratorem obiektów wymienionych w § 1 ust. 2 jest fundacja „Europejska Perła Baroku” z siedzibą przy ul. Św. Józefa 3, 58-405 Krzeszów (dalej: fundacja).
 2. Właścicielem i administratorem obiektów:
  1. klasztor pocysterski

jest opactwo Mniszek Benedyktynek

 1. Przedmiotem regulaminu jest ustalenie podstawowych zasad przebywania turystów i pielgrzymów na terenie Opactwa, w tym w szczególności określenie praw i obowiązków w tym zakresie.
 2. Jako teren opactwa rozumie się obszar wymieniony w § 1 ust. 2 i 4.
 3. Osoby przebywające w przestrzeni określonej w § 1 ust. 6 uznaje się jako turystów i pielgrzymów. Osoby będące pracownikami podmiotów z § 1 ust. 2 i 3 określa się jako pracownicy opactwa—osobą odpowiedzialną za ich pracę jest wiceprezes fundacji — Grzegorz Żurek, którego delegatami są Katarzyna Gwiżdż (Restauracja „Stara Wozownia”), Maria Bijak (Biuro Obsługi).
 4. Osoby wymienione w § 1 ust. 7 zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia. Podmioty wymienione w § 1 ust. 2 i 3 mają wyłączne prawo do interpretacji i zmian w Regulaminie.
 1. Plac Jana Pawła II – 500 – 2200
 2. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP – od rozpoczęcia porannej Mszy św. do zakończenia wieczornej Eucharystii.
 3. Kościół pw. św. Józefa, Mauzoleum Piastów, Grób Pański, Biuro Obsługi
  1. okresie letnim (I V — 31 X) — od godz. 900 do 1800
  2. w okresie zimowym (1 XI – 30 IV) — od godz. 900 do 1500
 4. Letni pawilon na wodzie, strych, wieża i podziemia kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP
  1. okresie letnim (1 V — 30 IX) — sobota i niedziela od godz. 1000 do 1700
  2. w pozostałym okresie po uprzedniej rezerwacji.
 5. Wieża widokowa kościoła pw. Wniebowzięcia NMP jest objęta osobnym regulaminem.
 1. Na terenie placu Jana Pawła II obowiązuje ruch pieszy.
 2. Pojazdy mogą poruszać się tylko po drogach do tego wyznaczonych.
 3. Na terenie placu obowiązuje całkowity zakaz parkowania w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 4. W szczególności zabrania się parkowania na drodze pożarowej.
 5. W momencie wystąpienia pożaru, właściciele pojazdów, które są zaparkowane na drodze pożarowej, muszą się liczyć nie tylko z otrzymaniem mandatu karnego wystawionego przez Policję za utrudnienie akcji ratowniczej, ale także z poniesieniem kosztów związanych z odholowaniem pojazdów bądź ich naprawy w wyniku uszkodzeń w czasie akcji ratowniczo – gaśniczej, w której przeszkadzały.
 6. W trakcie pobytu należy zwracać uwagę na napisy i znaki informacyjne rozmieszczone na terenie placu.
 7. Zabronione jest wprowadzanie i wnoszenie zwierząt na teren placu.
 8. Zabronione jest palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 9. Zabronione jest wnoszenie broni i ostrych przedmiotów jak również materiałów pirotechnicznych.
 10. Zabronione jest spożywanie alkoholu.
 11. Pracownicy opactwa mogą odmówić wstępu na plac osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji jak również osobie naruszającej zasady niniejszego regulaminu.
 12. Na terenie placu należy zachować porządek i czystość.
 13. Wprowadzone rowery należy pozostawić w specjalnie przygotowanych stojakach.
 14. Opactwo nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rowery.
 15. Na terenie placu zabrania się prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji) i organizowania akcji reklamowych, bez zgody podmiotów wymienionych w § 1 ust. 2 i 3.
 1. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP jest przede wszystkim świątynią, która służy miejscowej Parafii Rzymskokatolickiej do odprawiania Mszy Świętej, nabożeństw oraz praktykowania życia religijnego w każdej innej formie.
 2. Kościół pw. św. Józefa pełni funkcję świątyni pomocniczej.
 3. W trakcie trwania Mszy Świętej oraz nabożeństw zwiedzanie kościołów jest zabronione.
 4. Wejście do kościołów wymienionych w § 4 ust. 1 i 2 jest możliwe wyłącznie w stosownym stroju.
 5. Za stosowny strój w § 4 ust. 4 rozumie takie ubranie, które nie wywołuje zgorszenia i nie znamionuje lekceważenia miejsca kultu. Strój musi okrywać ramiona oraz kolana, nie może być prześwitujący oraz musi zasłaniać dekolt i plecy.
 6. Pracownicy opactwa mogą odmówić wstępu do kościoła osobie, której stój nie spełnia norm wymienionych w § 4 ust. 5.
 7. W kościele mężczyźni zobowiązani są do zdjęcia nakrycia głowy.
 8. We wnętrzach obiektów obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania.
 9. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP nie jest muzeum podległym Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z czym zakaz fotografowania jest dopuszczalny.
 10. Zgodę na fotografowanie i filmowanie udziela kustosz, bądź osoba przez niego uprawniona.
 11. Zgoda na wykonywanie zdjęć amatorskich jest wydawana w ramach zakupu biletów wstępów wymienionych w § 5 ust. 3-7.. Zezwolenie to nie obejmuje fotografowania w trakcie nabożeństw, jak również wykonywanie zdjęć profesjonalnych tj. używanych w publikacjach, serwisach internetowych itp.
 12. Wchodzenie na podest przy ołtarzu soborowym i do stall jest dozwolone wyłącznie dla duchowieństwa i służby liturgicznej.
 13. Wchodzenie do konfesjonału dozwolone jest wyłącznie w trakcie Spowiedzi Świętej.
 14. Wchodzenie na chór muzyczny i empory dozwolone jest wyłącznie pod opieką organisty, bądź osoby przez nią uprawnionej.
 15. Zabronione jest wchodzenie na ambonę.
 16. Zabronione jest wchodzenie w strefy odgrodzone taśmami zabezpieczającymi bez zgody pracowników opactwa.
 17. Zabronione jest wprowadzanie i wnoszenie zwierząt.
 18. Zabronione jest wprowadzenie rowerów i innych pojazdów jednośladowych.
 19. Zabronione jest hałaśliwe zachowanie się i bieganie.
 20. Zabronione jest używanie telefonów komórkowych.
 21. Wyjątkiem od § 4 ust. 19 jest skanowanie kodów QR.
 22. Zabronione jest palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
 23. Zabronione jest spożywanie żywności i picia napojów.
 24. Zabronione jest spożywanie alkoholu.
 25. Pracownicy opactwa mogą odmówić wstępu do obiektu osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji.
 26. Turyści i pielgrzymi zobowiązani są stosować się do poleceń pracowników opactwa.
 27. Ustępy od 4 do 11 i od 13 do 26 § 4 są obowiązujące również w Mauzoleum Piastów i Grobie Pańskim.
 1. Zwiedzanie obiektów możliwe jest wyłącznie w godzinach ich otwarcia, wymienionych w § 2.
 2. Wstęp do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP jest bezpłatny dla osób indywidualnych na czas modlitwy.
 3. Turyści i pielgrzymi mogą nabyć bilet wstępu na trasę podstawową, dzięki której możliwe jest zwiedzanie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, kościoła pw. św. Józefa, Mauzoleum Piastów i Grobu Pańskiego. Bilet umożliwia również bezpłatne wypożyczenie Audio Guide.
 4. Zwiedzanie podziemi, strychu i wieży kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i letniego pawilonu na wodzie w Betlejem jest możliwe po nabyciu biletu na trasę rozszerzoną.
 5. Zwiedzanie kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP jest możliwe po nabyciu biletu wstępu.
 6. Bilet wstępu na trasę rozszerzoną, wymieniony w § 5 ust. 4 i 7. upoważnia również do zwiedzania obiektów wymienionych w § 5 ust. 3.
 7. Ceny biletów wymienionych w § 5 ust 3 -5 ustala corocznie zarząd fundacji.
 8. Zwiedzanie odbywa się w trybie indywidualnym, jaki i grupowym.
 9. Przewodnik oprowadzający po terenie opactwa musi posiadać zezwolenie Administratora.
 10. Do zadań przewodnika należy udzielanie fachowej i aktualnej informacji o historii opactwa i sprawowanie opieki nad turystami i pielgrzymami podczas oprowadzania.
 11. Niestosowanie się do § 4 ust. 10 grozi cofnięciem zezwolenia wymienionego w § 4 ust. 9.
 12. W przypadku grup zorganizowanych sugerowana jest wcześniejsza rezerwacja w Biurze Obsługi.
 13. W przypadku grup zorganizowanych zabronione jest odłączanie się od grupy.
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w zwiedzaniu związane z praktykowaniem życia religijnego, w szczególności w związku ze ślubami.
 15. W przypadku Grobu Pańskiego, strychu, wieży i podziemi kościoła pw. Wniebowzięcia NMP występują przeszkody architektoniczne będące utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 16. Możliwe jest tworzenie nowych tras turystycznych przez Biuro Obsługi dopasowanych do preferencji turystów. Każdorazowo wymaga to wcześniejszego kontaktu z Biurem Obsługi. Za wysokość cen biletów za nowe trasy odpowiada Biuro Obsługi.
 17. Turystów zwiedzających trasę rozszerzoną i trasy specjalne, wymienione w § 5 ust. 4. i 16., obowiązuje pełne, sportowe obuwie na płaskim obcasie. Turyści mogą otrzymać także kaski ochronne, które obligatoryjne muszą być założone na głowę przez cały okres zwiedzania. Absolutnie zabronione jest odłączanie się od grupy.
 18. Turyści, korzystający z trasy rozszerzonej i specjalnych wędrują schodami i kładkami (metalowymi, drewnianymi i kamiennymi) oraz wchodzą do podziemi, których podłoże jest nierówne i punktowo oświetlone. Różnice wysokości do pokonania wynoszą nawet do 40 metrów. Klatki schodowe mogą być zarówno wąskie i nieoświetlone (bądź oświetlone punktowo) jak i otwarte, co jest dyskomfortem dla osób z lękiem przestrzeni. Osoby starsze, a zwłaszcza mające problemy z poruszaniem się, powinny realnie ocenić swoje możliwości.
 19. Przeciwwskazaniami zdrowotnymi do zwiedzania trasy wymienionej w § 5 ust. 4. I 16. są:
  1. Niewydolność krążeniowa i oddechowa
  2. Choroby z nadciśnieniem tętniczym
  3. Klaustrofobia, nyktofobia i akrofobia
  4. epilepsja nieustabilizowana
  5. niepełnosprawność ruchowa, ograniczająca samodzielne poruszanie się
  6. przebyty udar mózgu
 20. Przewodnik, wymieniony w § 5 ust. 9, może odmówić ze względów bezpieczeństwa uczestnictwa w zwiedzaniu trasy wymienionej w § 5 ust. 4 i 16. osobie nie spełniającej warunków wymienionych w § 5 ust. 17-19.
 21. Ze względów bezpieczeństwa liczba zwiedzających trasy może zostać ograniczona. Przewodnik wymieniony w § 5 ust. 9, nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy wynikłe z przekroczenia nałożonych limitów oraz wynikłe z zatajenia bądź niestosowania się do warunków wymienionych w § 5 ust. 17-19.
 22. Turystów zwiedzających trasy specjalne wymienioną w § 5 ust. 16 obowiązuje zakaz dotykania organów i wychylania się przez balustrady.
 23. Turyści i pielgrzymi zobowiązani są stosować się do poleceń pracowników opactwa.
 24. Pracownicy opactwa mogą odmówić zwiedzania osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji. Dotyczy także osób agresywnych, zachowujących się prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.

Zobacz także

Fundacja
Logo-Krzeszow-braz

Strona domowa

Sklep online

Zapraszamy do sklepu internetowego:

sklep opata

Msze Święte

Niedziele i święta:

7.30 (w kościele pw. św. Józefa),
10.00, 12.00 i 17.00

W tygodniu:

Od 1 maja do 31 października:
7.00, 12.00 i 18.00

Od 1 listopada do 30 kwietnia:
7.00 i 17.00

więcej

Kontakt

Plac Jana Pawła II 3
58-405 Krzeszów

Telefon: +48 75 742 32 79

E-mail: biuro@opactwo.eu

więcej

Znajdź nas